รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญ-2560

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี2542

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ-42-1

พรบ.คอมพิวเตอร์

พรบ.คอมพิวเตอร์-1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2545

O6.2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

O6.3.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

O6.3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545

O6.4.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560

O6.6.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560